2012./2013.m.g.

Rūjienas vidusskolas

audzināšanas darba prioritātes 2012./2013.m. g.

Patriotisms. Ģimene. Drošība.

Audzināšanas darba mērķi un uzdevumi

1. Radīt iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, rosinot bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai Rūjienas vidusskolas, Rūjienas novada/pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā un nodrošinot skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju procesā un piedaloties valsts un pašvaldības organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs.

Uzdevumi:

1.1.aktualizēt ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā, rūpējoties par šo pasākumu mērķtiecīgu un jēgpilnu norisi izglītības iestādē;

1.2.veicināt  īstenoto audzināšanas darba formu dažādība (Rūjienas vidusskolas tradīcijas, pasākumi, izglītības iestādes un tās apkārtnes vide, Rūjienas vidusskolas muzejs, sadarbības partneru iesaistīšana, dalība projektos u.c.);

1.3.iespēju robežās iesaistīties VISC organizētajā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu ciklā „Mana Latvija”;

1.4.plānojot audzināšanas darbu Rūjienas vidusskolā un sekmējot skolēnu pilsonisko izglītību, ņemt vērā, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2013.gads ir pasludināts par Eiropas pilsoņu gadu, kura pamattēma ir Eiropas Savienības pilsonība un ar to saistītās tiesības.

 

2. Veidot un nostiprināt izpratni par ģimenes vērtībām un ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo sapratni.

Uzdevumi:

2.1.izmantot efektīvas tradicionālās un iespēju robežās radīt inovatīvas Rūjienas vidusskolas un ģimenes/vecāku sadarbības formas;

2.2.sekmēt skolēnu un viņu vecāku iesaisti izglītības iestādes pārvaldībā, pilnveidojot Skolas domes darbību;

2.3.nodrošināt skolēnu pašpārvaldes līdzdalību Rūjienas vidusskolas darbā.

 

3. Veicināt izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai un drošībai labvēlīgu rīcību.

Uzdevumi:

3.1.sekmēt skolēnu izpratni un vērtējošu attieksmi pret informāciju elektroniskajos medijos un komunikāciju virtuālajā telpā;

3.2.pilnveidot veselībai un drošībai labvēlīgas rīcības prasmes ikdienā, veicinot personisko atbildību.

 

4. Nodrošināt klases audzinātāju profesionālās pilnveides iespējas.

4.1.motivēt klases audzinātājas mērķtiecīgai tālākizglītībai ( profesionālās pilnveides kursu organizēšana skolā un ESF kursu apmeklēšana);

4.2.veicināt labākās audzināšanas darba pieredzes apzināšanu un popularizēšanu (atklāto klases  stundu vadīšana, skolas mājaslapas sadaļas “Klašu kolektīvos” regulāra papildināšana u.c.) ;

4.3. veidot audzināšanas darba metodisko materiālu krātuvi (klases audzinātāja darba mape, tālākizglītības kursu materiālu brīva pieejamība elektroniskajā vidē, dalība metodisko izstrādņu skatē u. c.).

 

Klašu audzinātāji 2012./2013. m. g.

 

Klase

Skolēnu skaits

Audzinātāja

1.a klase

18

Ligija Brikmane

1.b klase

22

Silva Liepiņa

2.a klase

17

Elita Treiere

2.b klase

18

Marita Kukemilka

3.a klase

26

Sarmīte Andžejevska

3.b klase

17

Inese Krūmiņa

4.a klase

15

Māra Kleimane

4.b klase

21

Pārsla Roķe

5.a klase

17

Anda Deksne

5.b klase

18

Maruta Berga

6.a klase

18

Digna Gailīte

6.b klase

21

Guna Liekne

7.a klase

20

Līga Āboltiņa-Žīgure

7.b klase

17

Agnese Inese Pakalne

8.a klase

18

Ilga Penka

8.b klase

14

Guna Kūla

9.a klase

16

Alda Jansone

9.b klase

17

Maija Šmite

10. klase

25

Līga Stupele

11.klase

26

Gunta Kalniņa

12. klase

25

Laine Vasiļjeva