Uzņemšanai skolā (10.kl., 1.kl. un arī citās klasēs) nepieciešami šādi dokumenti :

 • vecāku iesniegums (veidlapa pieejama lietvedībā);
 • iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (liecība, apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību, uzrādot oriģinālus);
 • bērna medicīniskā karte(veidlapa Nr. 026/u), stājoties 1. klasē;
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

  Dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā Rūjienā, Rīgas ielā 30

  Lietvedības darba laiks katru dienu pl. 8:30 – 15:30, no 19. jūnija pirmdienās, trešdienās, piektdienās pl. 8:30 – 15:30.

   

  Rūjienas vidusskola – labākā izvēle izglītības ieguvei

  un dzīves kompetenču attīstīšanai veiksmīgai karjerai nākotnē!

          

  Vidusskolā piedāvājam divus izglītības programmu virzienus:

  Ø          Vispārizglītojošo virzienu (Vairāk latviešu valodas un angļu valodas stundu), programmas kods 31011011;

  Ø           Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu (Vairāk matemātikas stundu), programmas kods 31013011.

  Abos virzienos:

  • Obligātie izvēles priekšmeti ir “Ģeogrāfija”, “Ekonomika” un “Veselības mācība” (skolas izvēle);
  • Zinātniski pētnieciskā darba izstrādes stundas 10.klasē un 11.klasē;
  • Kā izvēles priekšmetus var apgūt “Psiholoģiju”, “Tehnisko grafiku”, “Trešo svešvalodu (vācu vai krievu)”, “Programmēšanas pamatus”, “Kulturoloģiju”.

  Vairāk informācijas par izglītības programmām skolas mājaslapā www.rujienasvidusskola.lv – Par skolu – Dokumenti - Programmas

  Papildus iespējas vidusskolā:

  • 11.klasē (2. semestrī) iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, nodrošināta bezmaksas apmācība;
  • skolu apmaiņas programmas ietvaros vienu mēnesi vasarā doties uz Rūjienas sadarbības pilsētu Higašikavu Japānā - iepazīt Āzijas kultūru un piedzīvot kultūršoku;

  Izglītības programmas pamatskolā:

  Ø            unikāla iespēja  - vienīgā skola Ziemeļvidzemē, kas piedāvā mācīties pamatizglītības mūzikas virzienā (mūzikas instrumenta spēles apguve jau no 1.klases (klavieres, pūšamie instrumenti, akordeons), vairāk mūzikas stundu), programmas kods 21014111;

   

  Ø            uzņemam skolēnus arī vispārējās pamatizglītības programmā (programmas kods 21011111) un pieejama speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās grūtībām (programmas kods 21015611).

  Mums jau ir:

  • Paši labākie skolēni, kas gatavi savā vidū uzņemt jaunus skolasbiedrus;
  • Profesionāli pedagogiun atsaucīga skolas vadība;
  • Moderni un gaumīgi izremontēti un iekārtoti mācību kabineti (videoprojektori, interaktīvās tāfeles, ērta dabaszinību laboratorija un mūsdienīgi mācību līdzekļi, kuru klāsts tiek ik gadu papildināts) un sporta komplekss;
  • Otrs pedagogs klasē un mācības mazākās grupās skolēniem, kam nepieciešams papildus atbalsts, un grūtākajos priekšmetos sākumskolā un pamatskolā;
  • Naudas balvasskolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem olimpiādēs, sacensībās un konkursos;
  • Kafejnīca – ēdnīca, kurā ik dienas tiek piedāvāta vairāku garšīgu ēdienu izvēle;
  • Atbilstoši skolēnu vajadzībām izstrādāti skolēnu autobusu maršruti nokļūšanai skolā un mājās;
  • Divu dienuvides mācību ekspedīcijas (nakšņošana, laivu brauciens  u.c.) – nodarbības un radošās darbnīcas pedagogu, vietējo uzņēmēju, amatnieku vai citu ekspertu vadībā netradicionālā vidē Jeru skolā ar izbraukumiem tuvākās apkārtnes dabas takās, muižās un citos objektos;
  • skolas realizēto starptautisko projektu (“Erasmus+” u.c.) ietvaros iespēja doties uz citām valstīm, papildināt svešvalodu zināšanas un iegūt jaunus draugus;
  • novada pašvaldības atbalsts 200 eiro apmērā katru gadu klases ekskursijastransporta izdevumiem;
  • Tautas deju kolektīvidažādām vecuma grupām, pūtēju orķestris, koriskokapstrādes, teātra, trases automodelisma, vides projektu, ugunsdzēsēju, sporta un dažādu citu jomu interešu izglītības pulciņi un fakultatīvi (vairāk informācijas skolas mājaslapā www.rujienasvidusskola.lv /Audzināšanas darbs/Interešu izglītība):

           Seko mums Facebook.com/Rujienas_vidusskola un Twitter.com/Rujienas_vsk