Izvērtējot mācību procesa norisi šī mācību gada pirmajos mēnešos un saistībā ar vienu no izvirzītajām skolas attīstības prioritātēm ("Skolas attīstības plāna projekts") turpmākajiem pieciem gadiem: "Izglītojamo uzvedības un disciplīnas veicināšana, attīstot piederības apziņu un lepnumu par savu skolu", kā arī aktualizējot skolas izvirzītās vērtības līdzatbildība un atbalsts, pedagogi nolēma veikt precizējumus skolas "Iekšējās kārtības noteikumos", ar mērķi uzlabot mācību darbu stundās, novēršot nenopietnu vai bezatbildīgu attieksmi pret mācībām un veicinot ikviena skolēna likumā* noteikto pienākumu veikšanu un tiesību ievērošanu.

Precizējumi veikti noteikumu punktā nr. 8.5. un tā apakšpunktos 8.5.1. - 8.5.5.

8.5. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu mācību stundu laikā (skatīt arī „Skolas personāla darbības plānu skolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumā” 06.01.2014.) klases audzinātājs, priekšmeta pedagogs vai skolas administrācija piemēro sodu – izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu (no 23.10.2017.):

8.5.1. ieraksta piezīmi e-klases dienasgrāmatā vai uzvedības žurnālā,

8.5.2. pēc 5 saņemtām negatīvām piezīmēm izglītojamajam ar klases audzinātāju ir saruna, kuru protokolē (uz papīra vai e-klases žurnālā sadaļā “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem”),

8.5.3. ja izglītojamā uzvedība neuzlabojas un viņš turpina saņemt negatīvas piezīmes, klases audzinātājs aicina izglītojamā vecākus vai aizbildņus uz sarunu, kuru protokolē (uz papīra vai e-klases žurnālā sadaļā “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem”),

8.5.4. ja arī turpmāk izglītojamā uzvedība neuzlabojas un viņš turpina saņemt negatīvas piezīmes, klases audzinātājs iesaista situācijas risināšanā atbalsta personālu,

8.5.5. ja situācijā joprojām netiek rasts risinājums un izglītojamā uzvedība neuzlabojas, kā rezultātā viņš turpina saņemt negatīvas piezīmes, izglītojamais kopā ar vecākiem vai aizbildņiem tiek aicināts uz administrācijas sanāksmi, kurā piedalās arī klases audzinātājs un atbalsta personāls un kurā tiek lemts par turpmāk nepieciešamo rīcību un citu atbalsta speciālistu vai dienestu iesaistīšanu.

Skolas vadība

* Izglītības likuma panti nr. 54. un 55.

Apsveicam jauno Skolas domes vadību un frakciju pārstāvjus! Pirmajā jaunā sasaukuma sanāksmē, kas notika 2017. gada 1. novembrī, par Skolas domes priekšsēdētāju ievēlēta Aija Sproģe, par priekšsēdētājas vietnieku - Dairis Lācis, protokoliste būs Silva Liepiņa. 
Pateicamies iepriekšējo divu Skolas domes sasaukumu priekšsēdētājai Sannijai Kalniņai par veiksmīgu sadarbību četru gadu garumā un ceram uz tikpat produktīvu un konstruktīvu darbu arī turpmāk!
Skolas vadība

"Halovīns ir Visu svēto dienas priekšvakars, 31. oktobra vakars. Šajā vakarā cilvēki pārģērbjas par spokiem, raganām, miroņiem un citiem mošķiem un staigā pa mājām, prasot saldumus."

Šogad, 31. oktobrī Rūjienas vidusskolā norisināsies tematiskā diena "Helovīns", ko organizē skolēnu pašpārvalde.