Pagājušajā mācību gadā Rūjienas vidusskola bija iesaistījusies Valsts izglītības satura centra organizētajā starptautiskajā projektā “Mācīties Būt”, kura mērķis ir pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes. 

Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā bērni iemācās saprast un pārvaldīt savas emocijas, veidot un uzturēt pozitīvas attiecības un pieņemt atbildīgus lēmumus. Šīs prasmes ir nepieciešamas ne tikai sekmīgam mācību procesam, bet arī mūsu bērnu labklājībai turpmākajā dzīvē.

Ar savu pieredzi projektā iepazīstinājām projekta dalībskolas konferencē 2019. gada 1. februārī PREZENTĀCIJA un Latvijas skolotājas SKOLA2030 konferencē Jelgavā 2019. gada 3. oktobrī - VIDEO.

Projekta aktivitātes:
  1.  Rūjienas vidusskolas vadība piedalījās 16 stundu mācībās par projekta būtību, par sociāli emocionālo mācīšanos;
  2. Visiem skolas pedagogiem bija 16 stundu apmācības (vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem - 6 stundu) par sociāli emocionālo mācīšanos un ievads projektā izstrādāto materiālu izmantošanā (rokasgrāmata, standarts, sociālo emocionālo prasmju vērtēšanas rīks un pašvērtēšanas kartes 3.,4. un 7.,8.k. skolēniem;
  3. 3.,4. un 7.,8. klašu skolēni un pedagogi piedalījās sākuma situācijas izvērtējuma testā oktobrī un pēcprojekta testā - aprīlī;
  4. 3.,4. un 7.,8. klašu audzinātāji organizēja savas audzināmās klases skolēniem pašvērtējuma karšu izpildi katru mēnesi no oktobra līdz aprīlim;
  5. Reizi nedēļā no oktobra līdz aprīlim 3.,4 un 7.,8. klašu pedagogi tikās, lai kopīgās sarunās izvērtētu izglītojamo sociāli emocionālās prasmes, izmantojot projektā izveidoto vērtēšanas rīku, kas domāts klases skolēnu kopīgai izvērtēšanai, un vienotos par kopīgām nostādnēm un aktivitātēm savu mācību priekšmetu stundu laikā, lai veicinātu skolēnu sociāli emocionālo prasmju veidošanos un radītu vidi mācību stundā, kas ļauj skolēniem šīs prasmes pilnveidot.

Projekta ietvaros organizējām arī skolas klimata aptauju skolēniem, pedagogiem, darbiniekiem un vecākiem; pārskatījām uzvedības žurnāla piezīmes e-klasē, iezīmējot piecas svarīgākās, kas liecina par pārkāpumiem, kas prasa nekavējošus risinājumus, iesaistot arī izglītojamā vecākus; sociālo zinību stundās skolēni apkopoja ierosinājumus pozitīvas mācīšanās vides izveidei ne tikai klasē, bet arī skolas garderobē, gaitenī, foajē, ēdnīcā, pat skolas autobusā un citās vietās.