Valsts pārbaudes darbi

Par valsts pārbaudes darbiem

Valsts pārbaudes darbu norises laiku jaunajā  mācību gadā atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem un vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumu norises laiku profesionālās vidējās izglītības programmās nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 314 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

 

Centralizētie eksāmeni

 

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā.

vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā.

franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā.

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā.

Matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles:

Fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 16. aprīlī.

Ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 18. aprīlī.

Bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī.

Dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 30. aprīlī.

Centralizētie eksāmeni

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā.

Svešvalodā:

angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;

franču valodā – rakstu un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;

vācu valodā – rakstu un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā.

Matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

Sociālajās zinātnēs –2024. gada 13. maijā.

Latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā.

Kultūrā un mākslā – 2024. gada 17. maijā.

Ģeogrāfijā – rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā.

Ķīmijā – rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā.

Dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 27. maijā.

Fizikā – rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā.

Svešvalodā:

angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;

franču valodā – rakstu un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;

vācu valodā – rakstu un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

krievu valodā  – rakstu un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā.

Bioloģijā – rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā.

Matemātikā – pirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā.

Vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā.

Programmēšanā – 2024. gada 19. jūnijā.

 

Izraksts no

Ministru kabineta noteikumiem Nr.468

Rīgā 2014.gada 12.augustā

 

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un

pamatizglītības programmu paraugiem


Valsts pārbaudījumi, beidzot 3. klasi, ir diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu;

Valsts pārbaudījumi, beidzot 6. klasi, ir šādi:

1. diagnosticējošais darbs latviešu valodā;

2. diagnosticējošais darbs matemātikā;

3. diagnosticējošais darbs dabaszinībās;

Valsts pārbaudījumi, beidzot 9. klasi, ir šādi:

1. eksāmens latviešu valodā;

2. eksāmens matemātikā;

3. eksāmens Latvijas vēsturē;

4. eksāmens svešvalodā.

 

 

 

Izraksts no

Ministru kabineta noteikumiem Nr.281

 

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,

mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem


Valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir ne mazāk kā četri:

1. centralizētais eksāmens latviešu valodā;

2. centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles;

3. centralizētais eksāmens matemātikā;

4. vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles, kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1. mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs;

4.2. mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

 

 

Rūjienas vidusskola


CE – Centralizētais eksāmens

IE VISC – Izvēles eksāmens, ko organizē Valsts izglītības satura centrs

IE RV – Izvēles eksāmens, ko organizē Rūjienas vidusskola

Mācību  priekšmeti

11. klase

12. klase

Latviešu valoda

 

CE

Svešvaloda (angļu, krievu, vācu)

 

CE

Matemātika

 

CE

Informātika

 

IE VISC

Latvijas un pasaules vēsture

 

CE

Literatūra

 

IE VISC

Ekonomika

 

IE VISC

Ģeogrāfija

IE VISC

 

Fizika

 

CE

Ķīmija

 

CE

Bioloģija

 

CE

Psiholoģija

 

IE RV

Tehniskā grafika

 

IE RV