Valsts pārbaudes darbi

Izraksts no

Ministru kabineta noteikumiem Nr.468

Rīgā 2014.gada 12.augustā

 

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un

pamatizglītības programmu paraugiem


Valsts pārbaudījumi, beidzot 3. klasi, ir diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu;

Valsts pārbaudījumi, beidzot 6. klasi, ir šādi:

1. diagnosticējošais darbs latviešu valodā;

2. diagnosticējošais darbs matemātikā;

3. diagnosticējošais darbs dabaszinībās;

Valsts pārbaudījumi, beidzot 9. klasi, ir šādi:

1. eksāmens latviešu valodā;

2. eksāmens matemātikā;

3. eksāmens Latvijas vēsturē;

4. eksāmens svešvalodā.

 

 

 

Izraksts no

Ministru kabineta noteikumiem Nr.281

 

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,

mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem


Valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir ne mazāk kā četri:

1. centralizētais eksāmens latviešu valodā;

2. centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles;

3. centralizētais eksāmens matemātikā;

4. vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles, kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1. mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs;

4.2. mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

 

 

Rūjienas vidusskola


CE – Centralizētais eksāmens

IE VISC – Izvēles eksāmens, ko organizē Valsts izglītības satura centrs

IE RV – Izvēles eksāmens, ko organizē Rūjienas vidusskola

Mācību  priekšmeti

11. klase

12. klase

Latviešu valoda

 

CE

Svešvaloda (angļu, krievu, vācu)

 

CE

Matemātika

 

CE

Informātika

 

IE VISC

Latvijas un pasaules vēsture

 

CE

Literatūra

 

IE VISC

Ekonomika

 

IE VISC

Ģeogrāfija

IE VISC

 

Fizika

 

CE

Ķīmija

 

CE

Bioloģija

 

CE

Psiholoģija

 

IE RV

Tehniskā grafika

 

IE RV