2010./2011.m.g.

No 1. līdz 5. novembrim Rūjienas vidusskolā notika vecāku nedēļa, kuras ietvaros 5.-12. klašu skolēnu vecākiem tika dota iespēja piedalīties mācību stundās un vērot tās, lai gūtu objektīvu priekšstatu gan par sava bērna, gan par visas klases skolēnu uzvedību un iesaistīšanos mācību procesā. Tāpat šī iespēja ļāva vecākiem iepazīties ar skolotāju profesionālās darbības būtiskākajiem priekšnosacījumiem mācību stundas vadīšanā: stundas mērķu sasniegšanu, mācību darba organizēšanu, skolēnu motivēšanu darbam, labvēlīgas emocionālas vides nodrošināšanu un skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidi. Skolēnu vecāki šo iespēju izmantoja, un visas nedēļas garumā tika vērotas vairākas stundas dažādās klasēs: latviešu valodas stundā 6. a klasē piedalījās Elīnas mamma Raimonda Rūsa, dabaszinības un sociālās zinības 5. a klasē vēroja Norberta mamma Sanita Celmiņa , bet matemātiku šajā pašā klasē-Ilze Roķe, vizuālās mākslas un ķīmijas stundas 8. a klasē apmeklēja Annas Amandas mamma Vineta Zviedre, savukārt 10. klases fizikas stundā klāt bija Alises un Elvija mamma Iluta Lilientāle. Pēc sarunas ar vecākiem jāatzīst, ka stundu apmeklēšanas mērķis katram ir atšķirīgs-cits vēlas vērot tikai savu bērnu, citam interesē mūsdienīgais mācību process un moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas stundas mērķu sasniegšanai, bet vēl kādam svarīgi ir pārliecināties par paša skolotāja profesionalitāti un mūsdienu jauniešu attieksmi pret skolotāja darbu stundas laikā.

I. Roķe saka:

” Tā kā man interesē jauno tehnoloģiju ienākšana skolā, izvēlējos matemātiku.Paldies par šo iespēju! Ir ļoti jauki redzēt, kā pusaudži ar interesi mācās un mēģina izprast matemātikas labirintus. Centos izprast  datora piedāvātas atvieglojuma iespējas pasniedzējas darbā. Pusaudžus tas piesaista, bet pasniedzējiem papildu darbs ( visas tās ē-lietas).

Salīdzinot ar "manu skološanās laiku '', jaunieši ir daudz brīvāki, atvērtāki (atbilstoši laikmetam), drošāk pajautā arī neizprotamās lietas, kas liek pasniedzējam pieiet daudz radošāk mācību procesam, justies noderīgam.  Mēs bijām kautrīgāki.

Šai klasē (5.a) pasniedzēju ciena. Kā viņa (skolotāja Guna Kūla) spēj ieinteresēt klasi !  Ļoti pozitīvs iespaids!  Lai veicas !”

Savukārt I. Lilientāle pēc fizikas stundas vērošanas ir pārliecināta, ka dažiem mūsu desmitklasniekiem vēl ir jāmācās elementāras uzvedības normas un viņiem nav īsti skaidrs, ko nozīmē cieņa pret klasesbiedriem un skolotāju. Viņasprāt, tās ir vērtības, ko bērnos ieaudzina ģimene.

Cik tālu sniedzas ģimenes atbildība jaunā cilvēka audzināšanā? Kur sākas skolas audzināšanas darbs un skolotāju profesionalitāte personības tapšanas procesā? Šie un citi līdzīgi jautājumi būs pamats vecāku, skolotāju un vidusskolēnu diskusijai jau decembrī.

Vecāku nedēļas lielākais pasākums bija skolēnu vecāku kopsapulce 3. novembrī. Šogad uz kopsapulci ieradās vairāk vecāku nekā iepriekšējos gados, un tas tikai priecē. Šis fakts liecina, ka pieaug vecāku interese par skolas darbu, kas savukārt ir pamatā veselīgai skolas un vecāku sadarbībai.

Direktora pienākumu izpildītāja A. I. Pakalne iepazīstināja vecākus ar 2010./2011. mācību gada skolas dzīves aktualitātēm, akcentējot paveiktos skolas ēku remontdarbus. Ir paplašināta 1-4. klašu skolēnu garderobe, un skolas ēdamzāle ir ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu-telpa ir estētiska un labu apetīti rosinoša.

Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Rita Ozarska sarunā ar vecākiem norādīja, ka galvenā atbildība bērnu audzināšanā jāuzņemas tieši vecākiem. Vecāku pienākumus nosaka Latvijas Republikas Civillikums, un paši būtiskākie vecāku pienākumi ir audzināt bērnus atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām, izglītot viņus, aizstāvēt savu bērnu tiesības un rūpēties par bērnu drošību.

Ikvienā cilvēku sabiedrībā ir savas noteiktas uzvedības un savstarpējo attiecību normas. Bērna pienākums ir nekaitēt ar savu rīcību sabiedrībai. Sabiedriskās vietās jau no mazotnes ir jāprot uzvesties pieklājīgi, tā, lai netraucētu vienaudžus un pieaugušos. Cieņu pret vecākiem cilvēkiem bērnos ieaudzina ģimene, proti, vecāki.

Bērnam mācoties skolā, vecāku pienākums ir interesēties par viņa sekmēm. Nav pieļaujama uzmācīga kontrole, bet jārada bērnam vēlme pašam stāstīt par notikumiem un sekmēm mācībās. Bērni vēlas, lai vecāki ar viņiem sarunātos, diskutētu, uzklausītu viņu viedokli par dažādiem jautājumiem, kas viņus uztrauc un kas viņiem ir svarīgs.Bērna neveiksmes gadījumā vaina jāuzņemas arī vecākiem. Nav pareizi nosodīt bērnu un uzvelt visu atbildību tikai pašam bērnam vai skolai, jo liela loma ir savstarpējām attiecībām un emocionālajai gaisotnei ģimenē.

Vecākiem jāmāca bērniem jau no mazotnes rūpēties par savu drošību. Bērniem ar vienkāršiem piemēriem jāpaskaidro, kā pasargāt sevi no traumām, spēlējoties uz ielas, darbojoties ar sadzīves tehniku un tiekoties ar svešiem cilvēkiem.

R. Ozarska atgādināja, ka par vecāku pienākuma nepildīšanu , t. i., sava bērna neaudzināšanu, vecākus var administratīvi sodīt.

Pēc kopsapulces turpinājās klašu vecāku sapulces, kuru laikā tika veikta vecāku aptauja. Anketēšanas mērķis bija noskaidrot nepieciešamos uzlabojumus skolas un vecāku savstarpējās informācijas apritē. Aptaujā piedalījās 146 vecāki. Aptaujas provizoriskie rezultāti liecina, ka lielākajai daļai vecāku par skolu gūtā informācija ir pozitīva vai daļēji pozitīva. Visvairāk informācijas par skolu vecāki gūst tieši no sava bērna, bet to sniedz arī bērna vienaudži, citi vecāki un interneta vide (šobrīd skolas mājaslapas saturs ir uzlabots, un precīzi aptaujas rezultāti novembra otrajā pusē tiks publicēti sadaļā Sadarbība ar vecākiem/Aptaujas rezultāti). Vērā ņemami ir vecāku ierosinājumi skolas un vecāku sadarbības un saziņas pilnveidei:

1. Atjaunot Rūjienas vidusskolas vienota noformējuma dienasgrāmatas un sniegt tajās pilnīgāku informāciju par skolēna darbiem un nedarbiem (piezīmes un uzslavas).

2. Skolotājiem saziņai ar vecākiem izmantot e-pastu.

3. Katru semestri organizēt vecākiem atvērto durvju dienas skolā.

4. Skolas mājaslapā izveidot iespēju vecākiem uzdot jautājumus skolas administrācijai par skolas darbu un garantēt atbilžu saņemšanu u. c.

Klašu sapulču laikā tika izvirzīti aktīvākie vecāki darbam skolas domē, un skolas domes pirmā sēde notiks novembra beigās.

Viennozīmīgi varu apgalvot, ka galvenā loma bērna audzināšanā ir vecākiem. Taču tikpat būtiska ir skolotāja profesionalitāte un labā griba atrast kontaktu ar saviem skolēniem un panākt autoritāti viņu acīs. Audzināšanas darba efektivitāte skolā ir arī skolēnu vecāku rokās - ja vecāki vēlas, lai šis darbs būtu sekmīgs, viņiem ir jāprot pārliecināt savus bērnus par skolotāja darba nozīmību, tādējādi ceļot šīs profesijas prestižu skolēna acīs. Kopīgais audzināšanas darbs ir realizējams tikai sadarbībā, tāpēc sadarbības veidošana ar vecākiem ir viens no būtiskākajiem Rūjienas vidusskolas darba uzdevumiem. Sadarbībai ir viens mērķis-bērna harmoniska attīstība un socializācija sabiedrībā.

Mūsu skola īsteno audzināšanas darbu, kas nodrošina skolēnu garīgo un fizisko attīstību un viņu personības veidošanos. Par audzināšanas darbu kopumā izglītības iestādē atbild direktora vietniece audzināšanas darbā, bet audzināšanas darbu klasē veic ikviens pedagogs. Katra pedagoga uzdevums un pienākums ikvienā mācību stundā ir īstenot audzināšanas darbību, veidojot skolēnu attieksmi un izpratni par pamatvērtībām, motivējot viņus pašattīstībai un karjeras izvēlei. Īpaša loma ir klases audzinātājam, kurš sadarbībā ar skolēniem, viņu vecākiem un pārējo pedagoģisko un atbalsta personālu sniedz atbalstu skolēnam viņa personības izaugsmē, profesionālajā un vērtību orientācijā. Saskaņā ar Rūjienas vidusskolas darba plānu audzināšanas darbs tiek īstenots arī ārpusstundu pasākumos un nodarbībās:interešu izglītības programmās,tikšanās, ekskursijās, talkās, labdarības pasākumos un sabiedriski lietderīgajā darbā,projektos un citās aktivitātēs.

Nobeigumā gribu teikt, ka vecāku nedēļa bija labs iesākums šī mācību gada skolas un vecāku sadarbības turpmākajām aktivitātēm. Lai mums kopā izdodas!

Alda Jansone