2010./2011.m.g.

Skolas domes sēdes protokola Nr. 13

Izraksts

Rūjienā 2010. gada 30. novembrī

Lēmumi

1. No 2011./2012. m. g. 1. septembra visiem Rūjienas vidusskolas 1.-12. klašu skolēniem izmantot vienota noformējuma dienasgrāmatas (atb. V. Zviedris un A. Jansone).

2. Izveidot skolas budžeta prioritāšu sarakstu 2011. gadam un elektroniskā veidā iepazīstināt ar to domes dalībniekus līdz 20.12.2010.(atb. V. Zviedris un A. I. Pakalne).

3. Noorganizēt 2011. gada janvārī tautisko deju kolektīvu dalībnieku vecāku sapulci, lai lemtu par tautas tērpu glabāšanas un uzraudzības kārtību un atbildību (atb. A. Jansone, S. Liepiņa un S. Miška).

4. Rosināt skolēnu vecākus ziedot ( iespēju robežās) naudas līdzekļus skolas mācību grāmatu fonda papildināšanai. Izveidot precīzu ziedojumu uzskaites un izlietojuma kārtību un ar informāciju par ziedojumu iespējām iepazīstināt skolēnu vecākus līdz 2011. gada februārim (atb. V. Zviedris).

5. Rast iespēju skolas ārpusstundu pasākumus-Jaungada basketbola turnīra balli, Žetonu vakara balli un izlaidumu balli-rīkot līdz pl. 2.00 naktī. Veikt grozījumus Rūjienas vidusskolas Nolikumā un tos saskaņot Rūjienas novada pašvaldībā līdz 2011. gada janvārim (atb. V. Zviedris).

6. Apstiprināt līdz 2012. gadam par skolas domes priekšsēdētāju Sanitu Mišku, bet par domes priekšsēdētājas vietnieci-Līgu Čākuri.

Protokoliste (A. Jansone)