Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā. 

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

 

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

Rūjienas vidusskola labākā izvēle izglītības ieguvei

un dzīves kompetenču attīstīšanai veiksmīgai karjerai nākotnē!

        

Vidusskolā piedāvājam divus izglītības programmu virzienus:

Ø          Vispārizglītojošo virzienu (Vairāk latviešu valodas un angļu valodas stundu), programmas kods 31011011;

Ø           Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu (Vairāk matemātikas stundu), programmas kods 31013011.

Abos virzienos:

·         Obligātie izvēles priekšmeti ir “Ģeogrāfija”, “Ekonomika” un “Veselības mācība” (skolas izvēle);

·         Zinātniski pētnieciskā darba izstrādes stundas 10.klases 2. semestrī un 11.klasē;

·         Kā brīvprātīgas izvēles priekšmetus var apgūt “Psiholoģiju”, “Tehnisko grafiku”, “Trešo svešvalodu (vācu vai krievu)”.

Papildus iespējas vidusskolā:

 ·         11.klasē (2. semestrī) iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, nodrošināta bezmaksas apmācība;

  ·         skolu apmaiņas programmas ietvaros vienu mēnesi vasarā doties uz Rūjienas sadarbības pilsētu Higašikavu Japānā - iepazīt Āzijas kultūru un piedzīvot kultūršoku;

Izglītības programmas pamatskolā:

Ø            unikāla iespēja  - vienīgā skola Ziemeļvidzemē, kas piedāvā mācīties pamatizglītības mūzikas virzienā (mūzikas instrumenta spēles apguve jau no 1.klases (klavieres, pūšamie instrumenti, akordeons), vairāk mūzikas stundu), programmas kods 21014111;

 

Ø            uzņemam skolēnus arī vispārējās pamatizglītības programmā, (programmas kods 21011111) pamatizglītības programmā skolēniem ar mācīšanās grūtībām (programmas kods 21015611) un pedagoģiskās korekcijas programmā (programmas kods 21011811).

Mums jau ir:

·         Paši labākie skolēni, kas gatavi savā vidū uzņemt jaunus skolasbiedrus;

·         Profesionāli pedagogi un atsaucīga skolas vadība;

·         Moderni un gaumīgi izremontēti un iekārtoti mācību kabineti (videoprojektori, interaktīvās tāfeles, ērta dabaszinību laboratorija un mūsdienīgi mācību līdzekļi, kuru klāsts tiek ik gadu papildināts) un sporta komplekss;

·         Otrs pedagogs klasē un mācības mazākās grupās skolēniem, kam nepieciešams papildus atbalsts, un grūtākajos priekšmetos sākumskolā, ar nākamo mācību gadu - arī pamatskolā un vidusskolā;

·         Naudas balvas skolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās un panākumiem olimpiādēs, sacensībās un konkursos;

·         Kafejnīca – ēdnīca, kurā ik dienas tiek piedāvāta vairāku garšīgu ēdienu izvēle;

·         Atbilstoši skolēnu vajadzībām izstrādāti skolēnu autobusu maršruti nokļūšanai skolā un mājās;

·         Divu dienu vides mācību ekspedīcijas (nakšņošana, laivu brauciens  u.c.) – nodarbības un radošās darbnīcas pedagogu, vietējo uzņēmēju, amatnieku vai citu ekspertu vadībā netradicionālā vidē Rūjas skolā vai Jeru skolā ar izbraukumiem tuvākās apkārtnes dabas takās, muižās un citos objektos;

·         skolas realizēto starptautisko projektu (“Erasmus+” u.c.) ietvaros iespēja doties uz citām valstīm, papildināt svešvalodu zināšanas un iegūt jaunus draugus;

·         novada pašvaldības atbalsts 200 eiro apmērā katru gadu klases ekskursijas transporta izdevumiem;

·         Tautas deju kolektīvi dažādām vecuma grupām, pūtēju orķestris, koris, kokapstrādes, teātra, trases automodelisma, vides projektu, ugunsdzēsēju, sporta un dažādu citu jomu interešu izglītības pulciņi un fakultatīvi (vairāk informācijas skolas mājaslapā www.rujienasvidusskola.lv /Audzināšanas darbs/Interešu izglītība):

          Uzņemšanai skolā nepieciešami šādi dokumenti:

·         vecāku iesniegums (veidlapa pieejama lietvedībā un šī raksta pielikumā);

·         iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (liecība, apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību, uzrādot oriģinālus);

·         bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), stājoties 1. klasē;

·         valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā

Dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā Rūjienā, Rīgas ielā 30

Lietvedības darba laiks 8.30 – 15.30

Seko mums Facebook.com/Rujienas_vidusskola un Twitter.com/Rujienas_vsk

Attachments:
Download this file (iesnieguma veidlapa (1).doc)Iesnieguma veidlapa27 kB

Paldies 4.a, 4.b un 4.c klašu skolēniem un audzinātājām, ka piekrita piedalīties starptautiskā lasītprasmes pētījumā. Dalībai tika pieteiktas visas trīs klases, bet pētnieki izvēlējās uzaicināt konkrētai dalībai 4.a un 4.c klasi. Paldies skolēniem par atbildīgi veiktajiem testiem, paldies vecākiem par atbildēm uz aptaujas anketas jautājumiem!

Rūjienas vidusskolas
PIRLS pētījuma koordinatore
Nelda Jaunzeme